โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

 

นายประทวน กำจัดภัย

ผู้อำนวยการ

นายพรทวี สุมาลี

รองผู้อำนวยการ