117444796 2692441691013684 578839787277662828 o 
    วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคก เจริญวิทยาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกเจริญวิทยา ร่วม  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

117444796 2692441691013684 578839787277662828 o117115049 2692441854347001 197619628078970828 o

117387283 2692441591013694 4767391350988732521 o 117406866 2692441887680331 1039887778018560370 o